top of page

Algemene  Voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de
diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten
en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en
rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de
diëtist inroepen.

2. Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig
te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening
gebracht. Voor ziekte kan geen uitzondering worden gemaakt.
Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de
voicemail, of via de e-mail te worden gedaan.

3. Tarieven
Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar.
Dieetadvisering voor mensen van 18 jaar en ouder valt onder het verplichte eigen risico. 

In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.
myFoodWise heeft geen speciale contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Facturen
worden rechtstreeks naar de 
cliënt verzonden. Vergoedingspercentages variëren per verzekeraar. 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina’s met het aanbod van myFoodWise,
of navragen bij uw diëtist.


4. Beëindigen behandeling
De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor
een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De diëtist kan de
overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de
gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer
de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

5. Betaling en declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist u een factuur sturen, waarbij een
betalingstermijn van 30 dagen wordt gehanteerd. De opdrachtgever kan
 myFoodWise
ook machtigen om het verschuldigde bedrag te innen. 10% van de inkomsten van
myFoodWise wordt gereserveerd om mensen met een inkomen tot 120% van het
bestaansminimum dieetbegeleiding te bieden, indien voor hen geen andere manieren
van vergoeding mogelijk zijn. 


6. Uitblijven van betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in
gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de
opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle
kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in
rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden
uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en
gerechtelijke kosten

7. Incasso
De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd
onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te
belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e
betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00
administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

8. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van
hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de
diëtist bindend.

9. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te
garanderen is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel
voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de
diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
de diëtist.

10. Klachten
myFoodWise doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te
organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het
belangrijk dit te bespreken met de diëtist van myFoodWise.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket
Paramedici, via de website, www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag
tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.

11. Contactgegevens
myFoodWise
Voorburg
06-11321198
www.myfoodwise.nl
info@myfoodwise.nl

bottom of page